เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2541

ความแตกต่างระหว่างศักย์ไฟฟ้าของเส้นประสาทผสมมีเดียน และอัลนาร์ ที่เกิดจากการกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณฝ่ามือในคนปกติ

ปริญญรัตน์ บุรุษนุกูล, กฤษณา พิรเวช, เยี่ยมมโนภพ บุนนาค

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :