เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554

ความแม่นยำของการตรวจ provocative test ในการวินิจฉัยกลุ่มอาการเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ

Diagnostic Accuracy of Provocative Tests in the Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome