เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554

คุณภาพชีวิตของผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรัง: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่คาสายสวนปัสสาวะและสวนปัสสาวะเป็นระยะ ๆ

Quality of Life in Persons with Spinal Cord Injury: a Comparative Study between Those with Indwelling Catheterization and Intermittent Catheterization