เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับขาเทียมระดับเหนือเข่าและใต้เขา

Quality of Life of Trans-femoral and Trans-tibial Amputees after Receiving Prosthesis