เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังจากอุบัติเหตุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Quality of Life of Traumatic Spinal Cord Injured Patients in North-East Region of Thailand