เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2544

คุณภาพชีวิตภายหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ (CABG)

ธนกรณ์ งามเชวง, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :