เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552

คุณสมบัติและความสอดคล้องของโมโนฟิลาเมนต์ประดิษฐ์ “เข็มฟังตัดปลาย” ในการตรวจการรับสัมผัสผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวาน : การศึกษานำร่อง

Properties and Percent Agreement of a New Novel Acupuncture-Needle Monofilament in Sensory Screening Test for Diabetic Foot Patients: a Pilot Study