เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550

ค่าปกติการทำแบบทดสอบ Modified Rey-Osterrieht Complex Figure

Normative data of the Modified Rey- Osterrieth Complex Figure Test