เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551

ต้นทุนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยใน

Unit cost of inpatient stroke rehabili- tation