เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2554

ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ที่มีต่อคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

Attitudes of medical students and physicians toward persons with physical disability