เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554

ทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกายของแพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

The Attitudes and Behavior of Exercise of Residents of Faculty of Medicine, Siriraj Hospital