เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555

นวัตกรรมหุ่นตอขาชนิดใต้เข่าเพื่อใช้ฝึกพันตอขา

Innovation of Transtibial Stump Bandaging Manikin