เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

บทความฟื้นฟูวิชาการ

Review Articles

เกณฑ์การเรียกชื่ออุปกรณ์พยุงแขน
Nomenclature of Upper Limb Orthoses

ชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูล, สยาม ทองประเสริฐ
Wongekchutrakul C,Tongprasert S

Full Text

keyword ภาษาไทย : อุปกรณ์พยุงแขน,

keyword ภาษาอังกฤษ : Upper Limb Orthoses,