เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553

บทสรุปจากการศึกษาแบบสหสถาบันทะเบียนโรคการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตหลอดเลือดสมองไทย

วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :