เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551

ประสิทธิผลของการกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวดหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังหรือการผ่าตัดหมอนรองกระดูก:การศึกษาเบื้องต้น

Effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on post-laminectomy or discectomy pain: a preliminary study