เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2545

ประสิทธิผลในการกระตุ้นการขับถ่ายของว่านหางจรเข้เหน็บทวาร

นลินทิพน์ ตำนานทอง, เสมอเดือน คามวัลย์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :