เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดหลังจากผ่าตัดและได้รับการฟื้นฟูหัวใจ

Factor Affecting Exercise Compliance After Cardiac Rehabilitation Program in Post Coronary Artery Bypass Graft Patients