เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับไปทำงานของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ

Factors Relating to The Return to Work of the Patients Post Open Heart Surgery