เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557

ปัจจัยบ่งชี้และอัตราการมีงานทำของผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลัง

Employment Rate of Thais with Spinal Cord Injury and Predictive Factors