เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2548

ปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Risk Factors of Cerebrovascular Disease in Thai Patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital