เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552

ปัญหาเท้าที่พบบ่อยในผู้สูงอายุสุขภาพดี

Common Foot Problems in Healthy Elderly