เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2543

ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยอัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมองในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภาการชาดไทย

คมวุฒิ คนฉลาด, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, เสก อักษรานุเคราะห์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :