เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2549

ผลกระทบจากปัญหาการขับอุจจาระผิดปกติต่อผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

Impact of Neurogenic Bowel Dysfunction in Spinal Cord Injured Patients