เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2541

ผลการฟื้นฟูหัวใจระยะที่ 1 และติดตามการปฏิบัติตนของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ภัทราวุธ อินทรกำแหง, นภดล เพ็ญกิตติ, อรชุน พิบูลนครินทร์, เฟื่องฟ้า คุณาดร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :