เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

ผลการศึกษานำร่องการใช้เกมคอมพิวเตอร์ และเซนเซอร์วัดแรง ในการช่วยฝึกการทรงตัวแบบพลวัต ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

A Pilot Study on Immediate Effects of Interactive Computer Game on Weight Shifting Behaviour of Stroke Patients during Dynamic Balance Training