เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2554

ผลการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหลังการผ่าตัดย้ายเส้นประสาทในกลุ่มผู้ป่วยข่ายประสาทส่วนแขนบาดเจ็บ: การวิจัยแบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุม

Effect of electrical stimulation after nerve transfer in brachial plexus injury: a randomized control trial