เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553

ผลของการดึงหลังในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม