เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553

ผลของการรักษาระยายาวของภาวะเส้นประสาทถูกกดรัดบริเวณอุโมงค์ข้อมือภายหลังการตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าวินิจฉัย

Long-Term Treatment Outcomes after Diagnosed as Carpal Tunnel Syndrome by Electrodiagnosis