เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2550

ผลของการรำมวยไทชิ (Tai Chi Chun) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวในกลุ่มผู้สูงอายุไทย

Effect of Tai Chi Chun Exercise on Balance in Thai Elderly People