เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2545

ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาด้วยวิธีประยุกต์ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม