เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2547

ผลของการออกกำลังกายต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์

Effect of Exercise on VO max and Quality of Life in AIDS Patients