เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2545

ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อระดับไขมันในเลือด มวลร่างกายและมวลไขมัน

ปรียานุช อันอดิเรกกุล, ฉัฐยา จิตประไพ, สุรัตน์ โคมินทร์, รจนา ศิริศรีโร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :