เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550

ผลของการเสริมรองเท้าต่อการลงน้ำหนักขาข้างที่อ่อนแรงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Effects of shoe lift on weight bearing in stroke patients