เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2543

ผลของเสียงดนตรีต่อการการเปลี่ยนแปลงการใช้ออกซิเจนของหัวใจขณะออกกำลังกาย

ปิณณพงศ์ สุทธิกาศนีย์, ภาริส วงศ์แพทย์, ฉัฐยา จิตประไพ, เพิ่มสุข เอื้ออารี

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :