เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558

ผลจากการลดกิจกรรมนั่ง ๆ นอน ๆ ต่อปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้พิการบาดเจ็บไขสันหลัง

Effect of Sedentary Activity Reduction on Cardiovascular Risk factors in Individuals with Spinal Cord Injury