เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

ภาวะกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารส่วนบนผิดปกติ

Upper Esophageal Sphincter Dysfunction