เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2543

ภาวะปวดคอ ปวดไหล่ และปวดบริเวณแขนถึงปลายมือจากการทำงานในบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ลาวัลย์ เวชกิจวาณิชย์, อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :