เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2544

ภาวะปวดหลังของผู้ประกอบการอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะมิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ศุทธพร รัตนภานพ, กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ, เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์, ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :