เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

ภาวะปวดเหตุประสาทในคนพิการจากสถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดปัตตานี

Neuropathic Pain in Persons with Physical Disabilities from the Unrest Situation in Pattani Province