เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2547

ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Nutritional Status of Spinal Cord Injured Patients in the Rehabilitation Ward of Srinagarind Hospital