เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2544

รายงานการรักษาผู้ป่วย 3 ราย ที่มีภาวะ Myofascial Pain Syndrome ชนิดเรื้อรังด้วยยาฉีดโบทูลินุม ชนิดเอ

อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :