เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

รูปแบบการเรียนแบบสหวิชาชีพ ณ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลอุดรธานี

A Model of Interprofessional Education (IPE) in Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Udonthani Hospital