เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2545

ศึกษาผลของ Portage Program ในการกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า