เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2543

สมรรถภาพสมองของผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

อลิสรา เตชะไพฑุรย์, วิษณุ กัมทรทิพย์, อรฉัตร โตษยานนท์

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :