เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552

อาการปวดคอที่เกิดกับบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ : การศึกษา ปัจจัยทางการยศาสตร์

Neck Pain in Computer Users : a Study of Ergonomic Factors