เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 พฤษาคม-สิงหาคม 2542

อาการปวดหลังขณะตั้งครรภ์ของหญิงที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สุชาดา มหาวนากูล, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :