เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548

อาการปวดเท้าของพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช

The Prevalence of Foot Pain in Nurses at Siriraj Hospital