เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2544

อาการแสดงผลการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยในภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ

สุขใจ เตชะพิทักษ์ธรรม, กฤษณา พิรเวช

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :