เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553

อุบัติการณ์ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหกล้มหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาล

Incidence of Falling in Stroke Patients after Discharge