เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2542

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ผลิตเองเพื่อใช้ในการทำ Phenol Intramuscular Neurolysis

อารมย์ ขุนภาษี, เฟื่องฟ้า คุณาดร, ศรุต บุศยอังกูร

Full Text

keyword ภาษาไทย :

keyword ภาษาอังกฤษ :